Obrada drva - Općenito

Drvo je obnovljiv prirodni materijal koji predstavlja važan potencijal hrvatskoga gospodarstva. U procesu prerade drva i izrade drvnih proizvoda značajan dio zauzima mehanička obrada drva.

Problematika sustava stroj-drvo-čovjek vrlo je s ložena i zahtijeva cjeloviti pristup u cilju optimiranja tehnološkog procesa obrade drva. Pri tome je važno odrediti interaktivni utjecaj značajki stroja i alata (kinematskih parametara obrade, geometrije alata), svojstava drva (strukturnih, fizikalnih i mehaničkih svojstava različitih vrsta drva, nehomogenosti i anizotropnosti drva) i kvalitete odsisnog sustava na energijske normative obrade (jedinični otpor, snagu, jediničnu energiju), kvalitetu obrade drva (točnost dimenzija, hrapavost površine), transportne brzine, potreban obujam za skladištenje i mogućnosti daljnje uporabe usitnjenog drva te ergonomske značajke radnoga mjesta mehaničke obrade drva (izloženost buci, vibracijama, drvnoj prašini i drugim onečišćenjima zraka i učinci te izloženosti na zdravlje radnika). Za optimiranje procesa obrade drva vrlo važno je istražiti mogućnosti uporabe drvnoga ostatka kao nositelja energije. Nužno je prikupiti podatke o raspoloživosti drvne biomase u vidu drvnog ostatka po regijama u R. Hrvatskoj te procijeniti troškove pripreme, skladištenja i transporta drvne sirovine. U tu svrhu treba istražiti utjecaj svojstava drva na jediničnu energiju potrebnu za usitnjavanje krupnih drvnih ostataka te istražiti svojstva usitnjenog drva (veličinu i oblik drvnih čestica, granulometrijski sastav, sadržaj vode, nasipnu gustoću, nasipni kut) nastalog pri mehaničkoj obradi drva. U optimiranju ergonomskih čimbenika procesa mehaničke obrade drva pridaje se značaj istraživanjima mogućnosti smanjenja emisije lebdeće frakcije drvnih čestica (1-100 mikrometara) radi zaštite radnika od izloženosti koncentraciji drvne prašine većoj od graničnih vrijednosti. Poznato je da drvna prašina iz radne atmosfere u drvodjeljskih radnika može izazvati razne alergijske pojave (kožne i plućne) te da predstavlja rizik obolijevanja od karcinoma nosa i nosne šupljine. Od istraživanja se očekuje pridobivanje znanja potrebnih za dodatno osiguravanje profita preradom drva kroz energijski povoljnu i kvalitetnu proizvodnju te zaštitu neposrednog i radnog okoliša i zdravlja radnika. Rezultati istraživanja koristit će se za analizu nužnosti prihvaćanja propisa EU te mogućnosti implementacije propisa u domaćoj drvnoj industriji sa zastarjelom tehnologijom.